Lidköpingsnattens köld är hård, företagen gnistra och glimma…

Tillvaxt
Ett år går fort och mycket har hänt inom näringslivet i Lidköping. Utifrån diskussioner och kontakter med er företagare samt i rapporter kan man se att som helhet klarar sig företagen bra i Lidköping. Ett exempel på detta är Absolent AB:s börsintroduktion under hösten. Under året har vi genomfört 13 olika affärsmöten med i snitt 20 deltagare/tillfälle, medverkat i processen med överklagan av nya Hisingsbron i Göteborg, påverkat beslutsfattare att underlätta för trafiken som skall in på Jungmansgatan genom byggnation av en rondell, drivit på handelsfrågorna genom att anställa en handelsutvecklare och ta fram en handelsstrategi, sett till att nya informationstavlor placerats ut i industriområden, drivit frågan om medfinansiering av E20, genomfört en Lidköpingsgala med 540 deltagare och mycket, mycket mer. Vi var vid årets början 110 och är idag 141 medlemsföretag.

Men de absolut viktigaste frågorna är att underlätta för företag i tillståndsfrågor och etableringar genom ”en väg in”. Här har vi nu kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra.
Kom ihåg att det är endast tillsammans som vi kan åstadkomma förändring.

Eftersom det nalkas jul har vi en önskelista för 2015

  • Stärka befintliga företag och attrahera nya etableringar till Lidköping
  • Stärka ”vi-känslan” i Lidköping
  • Ytterligare förbättrat företagsklimat
  • Snabbare och enklare hantering av tillståndsfrågor
  • Samordna och påbörja marknadsföring av Lidköping

Till sist vill vi tacka för ett bra samarbete och önska er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Cityklimatet, handel i Lidköpings centrum

För mer information: Peter M Larsson Tillväxt Lidköping AB, tfn: 0510-770305 eller Mattias Peterson Fastighetsägarna, tfn: 0500-466942

Ytterligare en rapport stärker tidigare rapporter att Lidköpings stadskärna står sig relativt väl jämfört med övriga Sverige. Det visar en särskild utredning som Fastighetsägarna tagit fram för Lidköping för perioden 2012-2013.

Hotell, restaurang, sällanköpsvaror och annan service ökar men dagligvaror minskar i förhållande till rikssnittet. Tidigare rapport från Handelns Utvecklingsinstitut (HUI) visade på stark försäljningsindex vilket även denna rapport kan bekräfta.           Denna ökning sker trots avsaknad av en handelsstrategi för Lidköping samt att förtätning av stadskärnan ännu inte påbörjats.

Rapporten bygger på insamlad statistik om försäljning/omsättning från 48 svenska städers stadskärnor som tagits fram av Fastighetsägarna.

Statistiken visar att 63 procent av undersökta stadskärnor minskar sin omsättning av sällanköp med i snitt 2,8 procent, här skiljer sig Lidköping genom en svag ökning 0,5 procent. Starkast utveckling finns inom ”övrig sällanköp”, 11 procent.

– ”Rapporten ger utrymme för olika tolkningar men en slutsats är att med en genomtänkt handelsstrategi, fortsatt arbete med utveckling av stadskärnan och en förtätning av centrum kommer statistiken att visa på ännu större tillväxt inom handel i Lidköping”, säger Peter M Larsson.

Undersökningens innehåll

Statistiken är sammanställd genom att inom en avgränsad yta (stadskärnan) mäta omsättning inklusive moms för handel. Detaljhandel är uppdelad i dagligvaror, sällanköp, övrig sällanköp, hotell och restaurang och annan service.

Hela rapporten kommer att presenteras den 4 december kl. 11:30 på                Senäte Fastigheter AB, Nya Stadens Torg 6.

För att få hela rapporten kontakta Peter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB, peter.larsson@tillvaxtlidkoping.se

 

 

city

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade