Förbättrade resultat för kommunens bygglovsservice i årets nöjd kund-index

För sjätte gången presentera nu Sveriges kommuner och landsting (SKL) resultaten från undersökningen Öppna jämförelser gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Att företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, är en av slutsatserna som SKL gör.

Resultaten presenteras i ett så kallat ”nöjd kund index” (NKI) och för Lidköpings del ligger det sammanslagna indexet på 72 – vilket är ett tapp jämfört med förra årets undersökning då vi fick 74 i medelvärde, samtidigt är det inom gränsen för ett bra och godkänt resultat. I år hamnar vi på plats 100 av de 171 kommuner som deltagit denna gång.

Inom området markupplåtelse ligger Lidköpings kommun fortsatt väldigt högt, på en fjärde placering av de deltagande kommunerna, med ett NKI-värde på 79. Medelvärdet inom området är 72.

Förra årets låga index (61) gällande området bygglov har i årets undersökning förbättrats till ett index på 66, vilket räknas som godkänt.

– Vårt långsiktiga arbete med personal- och kompetensförsörjning på byggenheten börjar ge resultat. Inom samtliga bemötandeområden ökar vi resultatet och når som bäst 74 vilket känns mycket glädjande då detta är ett centralt mål för oss, säger Daniel Holdenmark, byggchef i Lidköpings kommun.

Även inom områdena kompetens (71) och rättssäkerhet (72) och information (som mest 75) har resultaten ökat.

– När det gäller effektivitet och tillgänglighet behöver vi arbeta vidare även om vi har förbättrat NKI-resultatet med i vissa fall över 25 % jämfört med förra mätningen, fortsätter Daniel.

– Ett område där vi försämrat oss är upplevelsen av vår digitaliseringsgrad. I takt med att den allmänna digitala utvecklingen fortgår i samhället ökar företagarnas förväntningar på att kommunen tillhandahåller digitala tjänster. Företagarna anser också att den kommunala webbsidan kan bli bättre, avslutar han.

Området miljö- och hälsoskydd visar i år ett tapp i sitt index. Från tolfte placering till plats 45 och ett index på 74 istället för 79. Det är en kombination av att andra kommuner generellt fått bättre resultat i år och att värdet gällande information och tillgänglighet sjunkit något.

Övergripande är dock företagens bedömning av myndighetsområden miljö- och hälsoskydd att Lidköpings kommun fortfarande har mycket gott bemötande, fortsatt hög rättssäkerhet och effektivitet.

Inom myndighetsområdet miljö har även privatpersoner tillfrågats och deras bedömning av information, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet ger ett mycket bra resultat med NKI över 80.

 

Fakta om undersökningen:

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa olika områden ställdes frågor kring sex kvalitetsfaktorer till företagarna. Det handlade om hur man upplever kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Antalet svar i undersökningen uppgick år 2018 till 31 037, svarsfrekvensen var 57 procent. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen.

Här på Sveriges kommuners och landstings hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Senast uppdaterat 15 april, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter