Ny organisering av näringslivsarbetet i Lidköping

Lidköpings kommun och föreningen Bolagsrådet har kommit överens om att avveckla det samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB. Skälet är att arbetssättet med det samägda bolaget inte gett den efterfrågade effekten i form av ett förbättrat näringslivsklimat. Det har också uppmärksammats att det inte är förenligt med upphandlingsregler att göra riktade köp av ett samägt bolag såsom görs genom den årliga kommunala ersättningen till Tillväxt Lidköping AB.

Fortsatt samarbete

Ägarna har kommit till den gemensamma slutsatsen att det finns bättre förutsättningar att driva arbetet i två separata organisationer men med ett fortsatt gott och aktivt samarbete.

– Som kommun behöver vi ta en mer aktiv roll i arbetet med att skapa ett bättre näringslivsklimat. Vi vill öka engagemanget på bred front i kommunen och det första steget är att ta ett tydligare strategiskt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström.

Arbetet med att forma kommunens fortsatta näringslivsarbete sker genom det uppdrag kommunstyrelsen gett kommundirektören om att ta fram en näringslivsstrategi.

Formellt är det kommunfullmäktige som har att pröva frågan om att avveckla kommunens ägarskap i Tillväxt Lidköping AB. Ärendet beräknas nå fullmäktige den 14 december. Bolagets två medarbetare kommer att erbjudas anställning i kommunen.

Med på bild:

Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Carl-Fredrik Svederberg, ordförande bolagsrådet Tillväxt Lidköping
Tomas Viksberg, styrelseordförande Tillväxt Lidköping
Frida Nilsson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter