Bolagsrådet kallar till extrastämma

Dagordning – Bolagsrådets extra årsmöte 2020-11-26

1§ Mötets öppnande

2§ Val av mötesordförande

3§ Val av sekreterare och protokolljusterare

4§ Fastställande av dagordning

5§ Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning

6§ Fastställande av röstlängd

7§ Fastställande av föreningens transformering inklusive namnbyte

8§ Fastställande av nya stadgar

9§ Fastställande av medlemsavgifter 2021. Förslag på ny medlemsavgift är 500 kr.

10§ Val av beredningsutskott

11§ Mötets avslutande

Övriga handlingar samt anmälan till mötet finns här

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter