VAD ÄR SVENSKA STADSKÄRNORS BID-MODELL?

Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) börjar få fäste i Sverige och Svenska Stadskärnor har arbetat fram en svensk modell och testat den i ett omfattande pilotprojekt för att säkerställa effekter och funktionalitet. BID-modellen är en organiserad samverkansmodell och arbetsmetod som bygger på förtroende mellan kommunen, olika fastighetsägare, handel, hotell, restauranger, kultursektorn, turism-, besöks- och rekreationsnäringarna, ideella organisationer, boende med flera.

I princip är dessa aktörer delvis konkurrenter, men i ett vidare perspektiv kollegor. Det som förenar dem är ett gemensamt intresse, ansvar och förståelse för sina respektive verksamhetsområden inom BID-området. Tanken är att alla intressenter strävar efter att skapa förutsättningar för tillväxt med fler aktiviteter, upplevelser, liv och rörelse på den lokala platsen.

SVENSKA STADSKÄRNORS BID-MODELL kan nu erbjuda en professionell och strukturerad samverkansmodell i en process som ger möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter, där det omöjliga blir möjligt. Med andra ord – ett kunskapslyft för Sveriges alla unika platser!

BID-MODELLEN fungerar utmärkt oavsett storlek på stad/ort/plats och val av BID-område och arbetet gör att man får perspektiv på olika utmaningar och framtidstankar.

BID-MODELLEN med dess sju steg och fem fokusområden har intensivt processats samt prövats fram med uppvisat lyckat resultat!

SYFTE
BID-modellen syftar till att stärka samverkan inom ett avgränsat område genom att ta hänsyn till hur parternas intressen, medverkan och insatser av olika slag hanteras. Med samlad kunskap, spetskompetens och erfarenhet mellan stadens offentliga och privata intressenter ska BID-modellen utveckla en målinriktad affärsutvecklingsplan för orten, staden eller platsen.

MÅL
BID-modellens mål är att alla aktörer i ett geografiskt eller tematiskt område ska samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Det gör man genom att ta fram en samverkansmodell, en affärsplan samt en driftorganisation för ett BID utifrån de förutsättningar som fanns på den lokala platsen.

ARBETSMETOD
Arbetet med BID är att ta fram systematisk kunskap om lokala förhållanden (nulägesanalys), och se till att beslutsfattare inom olika arenor har tillgång till denna lokala kunskap. Detta gör det möjligt för lokala aktörer att förverkliga idéer och initiativ (affärsplan). Checklistor har tagits fram för att underlätta det dagliga arbetet lokalt.
För att arbetet ska fungera strukturellt inom de olika arbetsgrupperna har fem fokusområden arbetats fram.

SAMVERKAN
Samverkansorganisationen med dess olika arbetsgrupper på lokal nivå ger ett ”underifrånperspektiv” och lokalt engagemang som fungerar som plattform för dialog och verkligt inflytande när utvecklings- och finansieringsplaner tas fram för det avgränsade området. BID-modellen tar utgångspunkt i de problem som finns lokalt, som upplevs lokalt och som prioriteras lokalt.

GRUNDEN FÖR ATT STARTA ETT BID ÄR ATT:
• Definiera ett avgränsat geografiskt område.
• Framställa en gemensam vision, mål och affärsplan.
• Ta fram en tydlig ansvarsfördelning och finansieringsplan.
• Forma en fungerande arbets- och referensgrupp.
• Utse en BID-manager som leder det operativa arbetet lokalt.

HANDLEDNING & COACHNING
Svenska Stadskärnor handleder och vägleder processen samt tillför kunskap, spetskompetens, nya arbetssätt och inspiration till hur man kan göra förbättringar i den befintliga miljön i BID-området. Svenska Stadskärnor inspirerar, är rådgivande
samt supportar och coachar BID-områdena gemensamt för att utbyta erfarenheter och goda exempel med varandra, allt för att stärka intressenterna.

 

Källa: http://www.svenskastadskarnor.se/BID/.pg_312

Senast uppdaterat 13 november, 2018 by Marcus Johansson