Stråkutvärdering startar

Arbetet med Årets stadskärna är nu inne i ett skede med nulägesanalys där de olika fokusgrupperna ger sin syn på stadskärnans attraktivitet ur olika aspekter. Även nyligen utförda rapporter av olika slag vägs in.
Vidare görs nu en stråkutvärdering i syfte att granska olika butikslägens relativa försäljningsmöjligheter i centrum. Modellen kommer att användas för att beskriva den kommersiella kvaliteten och därigenom pröva alternativa lösningars ekonomiska bärkraft.
De fem fokusgrupper för Plats, Utbud, Tillgänglighet, Trygghet och Platsvarumärke har även tagit fram ett antal förslag på åtgärder i stadskärnan som kan genomföras tämligen omgående. En ytterligare sållning av dessa sker den närmaste tiden!

Magnus Franzén
Handelsutvecklare

 

Handelsrådet har valt ny styrelse
Vid Lidköpings Handelsråds årsmöte nyligen valdes en ny styrelse som nu består av Thomas Karlsson, ordförande, Christer Lindbjörk, Fredrik Egonson, Eja Djup-Kvist, Susanne Pagerup, Marie Johansson (ny) och Annette Rydén (ny). Adjungerad: Magnus Franzén. Magnus Friberg och Eva Fredricsson lämnade styrelsen.

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Ny ordförande i Tillväxt Lidköping

Med kommunal- och näringslivssamverkan arbetar varje kommun i Sverige, det vi i dagligt tal kallar företagsklimat. ”Det som kännetecknar de mest framgångsrika kommunerna är att kommunen behandlar sina företag som kunder. Ett kund – leverantörsperspektiv skapar ömsesidig respekt.”  Detta är ett citat från Tillväxts avgående ordförande Thomas Fröjd.

Thomas har varit engagerad i föregångarna till Bolagsrådet det som kallades Näringslivskommittén, Näringslivet i Lidköping NIL. Han har också varit en av dem som såg till att Tillväxt Lidköping kom till stånd. Förutom att ha byggt upp sitt företag framgångsrikt har han även under ett decenium engagerat sig i att organisera näringslivet i Lidköping. Ett helt ideelt arbete utan ersättning men många långa sammanträden på kvällstid med ibland otacksamma frågor som sjukhuset, E20:s utbyggnad. Vid ett möte i våras ställdes frågan till styrelsen: -När har du känt sig stolt över samarbetet mellan kommunen och näringslivet inom Tillväxt? Mötet räknade upp rondellen vid Rörstrandsleden, etableringen av Biltema samt isbanan. Det viktigaste med Tillväxt och Thomas insats skulle jag ändå vilja säga är konstruktionen av Tillväxt – att kommunens högsta tjänstemän, politik och näringslivsföreträdare sitter vid samma bord och diskuterar sina gemensamma utmaningar utan att skuldbelägga.

När jag nu vill formulera ett varmt tack till Thomas Fröjd för ditt exemplariska engagemang i näringslivsfrågor i Tillväxt vill jag också hälsa hans efterträdare välkommen – som också heter Thomas för säkerhetsskull. Thomas Viksberg, har en lång erfarenhet av coaching och som ledarskapskonsult inom idrott och företagsledning. Jag tror att Thomas kan göra mycket gott för Tillväxt framöver.

Ps. Missa inte vårt fullmatade kalendarium i maj och juni.

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Förbättrade resultat för kommunens bygglovsservice i årets nöjd kund-index

För sjätte gången presentera nu Sveriges kommuner och landsting (SKL) resultaten från undersökningen Öppna jämförelser gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Att företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, är en av slutsatserna som SKL gör.

Resultaten presenteras i ett så kallat ”nöjd kund index” (NKI) och för Lidköpings del ligger det sammanslagna indexet på 72 – vilket är ett tapp jämfört med förra årets undersökning då vi fick 74 i medelvärde, samtidigt är det inom gränsen för ett bra och godkänt resultat. I år hamnar vi på plats 100 av de 171 kommuner som deltagit denna gång.

Inom området markupplåtelse ligger Lidköpings kommun fortsatt väldigt högt, på en fjärde placering av de deltagande kommunerna, med ett NKI-värde på 79. Medelvärdet inom området är 72.

Förra årets låga index (61) gällande området bygglov har i årets undersökning förbättrats till ett index på 66, vilket räknas som godkänt.

– Vårt långsiktiga arbete med personal- och kompetensförsörjning på byggenheten börjar ge resultat. Inom samtliga bemötandeområden ökar vi resultatet och når som bäst 74 vilket känns mycket glädjande då detta är ett centralt mål för oss, säger Daniel Holdenmark, byggchef i Lidköpings kommun.

Även inom områdena kompetens (71) och rättssäkerhet (72) och information (som mest 75) har resultaten ökat.

– När det gäller effektivitet och tillgänglighet behöver vi arbeta vidare även om vi har förbättrat NKI-resultatet med i vissa fall över 25 % jämfört med förra mätningen, fortsätter Daniel.

– Ett område där vi försämrat oss är upplevelsen av vår digitaliseringsgrad. I takt med att den allmänna digitala utvecklingen fortgår i samhället ökar företagarnas förväntningar på att kommunen tillhandahåller digitala tjänster. Företagarna anser också att den kommunala webbsidan kan bli bättre, avslutar han.

Området miljö- och hälsoskydd visar i år ett tapp i sitt index. Från tolfte placering till plats 45 och ett index på 74 istället för 79. Det är en kombination av att andra kommuner generellt fått bättre resultat i år och att värdet gällande information och tillgänglighet sjunkit något.

Övergripande är dock företagens bedömning av myndighetsområden miljö- och hälsoskydd att Lidköpings kommun fortfarande har mycket gott bemötande, fortsatt hög rättssäkerhet och effektivitet.

Inom myndighetsområdet miljö har även privatpersoner tillfrågats och deras bedömning av information, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet ger ett mycket bra resultat med NKI över 80.

 

Fakta om undersökningen:

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa olika områden ställdes frågor kring sex kvalitetsfaktorer till företagarna. Det handlade om hur man upplever kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Antalet svar i undersökningen uppgick år 2018 till 31 037, svarsfrekvensen var 57 procent. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen.

Här på Sveriges kommuners och landstings hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Välkommen på Rådslag 24 april

Alla platser är fyllda! Anmälan har stängts. Kontakta info@tillvaxtlidkoping.se för mer information.


Program
18:30 välkomna & mingel
18:45 stämma
19:00 föreläsning ”Rättviksmodellen”, de senaste årens stora snackis när det gäller företagsklimat och myndighetsutövning*

20:00 diskussion under buffé & kaffe/kaka
21:15 avrundning

Tid: kl 18.30
Datum: 24 april
Plats: Sparbanken Lidköping Arena
Pris: Ingen kostnad, begränsat antal platser. Vi bjuder på mat och dryck.

 

Markus Svensson och Martin Clarstedt från Tillväxt och Tillsyn

* Genom ett unikt samarbete och en rejäl portion envishet har nu Tillväxt och Tillsyn, eller Rättviksmodellen som den ofta kallas, visat hur vi kan arbeta i kommunerna för att få ett företagsklimat i toppklass och samtidigt höja nivån på säkerhet, kvalitet och miljö. Den 24/4 kl. 18.30 kommer grundarna av Tillväxt och Tillsyn, Markus Svensson och Martin Clarstedt till oss i Lidköping för att presentera konceptet och berätta om sin resa från botten till toppen.
Välkommen att inspireras och diskutera detta spännande ämne.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade

Nytt om handel och centrumutveckling

Butiker öppnar
På onsdag öppnar Lek-Extra i Pollux-huset. Ett välkommet tillskott i utbudet i Lidköping,  och roligt att ha en renodlad leksaksbutik i centrum. Ytterligare en butiksöppning av efterfrågad karaktär lär vara nära förestående i centrum. Det är goda nyheter i en tid där de där vi ser många frågetecken kring framtidens handel, men få eller ingen har några bra svar.

Stadsvandringar kan ge avtryck
För två veckor sedan arrangerade Tillväxt tre stadsvandringar med respektive fastighetsägare, handlare/näringsidkare och kommunala tjänstemän. Syftet var att se på stadskärnan med nya ögon och leta efter sådant vi kan göra bättre.
Vandringarna gav en hel del intryck som nu kommer att bearbetas av fem grupper med inriktning på utbud, tillgänglighet, trygghet, platsen och platsvarumärket. Förhoppningen är att detta ska ge konkreta avtryck redan den närmaste tiden.

Restaurangveckan lockade över 2 000
Årets Restaurangvecka där tio av Lidköpings bästa restauranger deltog har just genomförts.  Liksom tidigare år är detta ett uppskattat grepp som lockar många att gå ut och äta god mat till extra bra pris. Mer än 2 000 menyer serverades!

Samarbetar för bra service på landsbygden
Vi vill passa på att lyckönska CUL i Tun som startar ett samarbete med Ica Kvantum i Vara. Tack vare detta samarbete kommer CUL i Tun kunna erbjuda sina kunder varor från Ica Kvantums online utbud. Ett bra initiativ för att behålla fortsatt bred och hög service på landsbygden!

Lidköping – en plats att byta bil
Ett annat evenemang där företag som till vardags är konkurrenter går samman och gemensamt är Bilbytarhelg.se. Den 5-7 april har alla stadens bilhandlare gemensamma öppettider och marknadsför sig i syfte att stärka Lidköping som staden man åker till för att hitta ett brett utbud och köpa bil.

Magnus Franzén
Handelsutvecklare

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Nyheter

Nyföretagare efterlyses

Lidköping har flest nyföretagare i Skaraborg – trots en vikande trend i Sverige. Under 2018 startades totalt 187 nya företag, att jämföra med 209 stycken 2017 i Lidköping enligt statistiken från Nyföretagarbarometern.
Att Lidköping tappar 10% mellan 2017-2018 kan ses oroväckande, men värt att ha i åtanke är att 2017 startades ett rekordstort antal företag, 30 % ökning 2017. Enligt nyföretagarbarometern rankas Lidköping på plats 124 i Sverige, att jämföra med plats 111 år 2017.

På nationell nivå är alltså färre svenskar företagare. Nyföretagandet minskar. Det är allvarligt – för sysselsättning, långsiktiga skatteinkomster och Sveriges tillväxt. Det ska vara lätt och attraktivt att starta eget. Det ger en lösning för fler människor att söka alternativ till befintliga arbeten och kan ge våra nyankomna svenskar möjligheter att skapa en sysselsättning i Sverige.

NyföretagarCentrum är opolitisk och genomför gratis rådgivning och bidrar till att nya företag startas, vilket givit staten miljardinkomster. Det är något förvånande att de inte får något statligt stöd till sin verksamhet. Vi är däremot många lokala aktörer som stöttar och tror på vårt lokala NyföretagarCentrum i Lidköping under Kerstin Wångstedts ledning. Lokala banker, Lidköpings Kommun samt Tillväxt Lidköping är några av bidragsgivarna. Vi ser det som en av våra huvuduppgift att bryta den negativa utvecklingen av nyföretagandet.

Tillväxt Lidköping kommer satsa mer på att synliggöra denna för staden och entreprenörskapet så viktiga verksamhet ytterligare så håll utkik. Grattis säger vi till Lidköpings Nyföretagarcentrum som trots en nedgång nått högst placering i Skaraborg. Tillsammans är vi starkare!

Läs mer om Nyföretagarbarometern här

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet