Nyföretagare efterlyses

Lidköping har flest nyföretagare i Skaraborg – trots en vikande trend i Sverige. Under 2018 startades totalt 187 nya företag, att jämföra med 209 stycken 2017 i Lidköping enligt statistiken från Nyföretagarbarometern.
Att Lidköping tappar 10% mellan 2017-2018 kan ses oroväckande, men värt att ha i åtanke är att 2017 startades ett rekordstort antal företag, 30 % ökning 2017. Enligt nyföretagarbarometern rankas Lidköping på plats 124 i Sverige, att jämföra med plats 111 år 2017.

På nationell nivå är alltså färre svenskar företagare. Nyföretagandet minskar. Det är allvarligt – för sysselsättning, långsiktiga skatteinkomster och Sveriges tillväxt. Det ska vara lätt och attraktivt att starta eget. Det ger en lösning för fler människor att söka alternativ till befintliga arbeten och kan ge våra nyankomna svenskar möjligheter att skapa en sysselsättning i Sverige.

NyföretagarCentrum är opolitisk och genomför gratis rådgivning och bidrar till att nya företag startas, vilket givit staten miljardinkomster. Det är något förvånande att de inte får något statligt stöd till sin verksamhet. Vi är däremot många lokala aktörer som stöttar och tror på vårt lokala NyföretagarCentrum i Lidköping under Kerstin Wångstedts ledning. Lokala banker, Lidköpings Kommun samt Tillväxt Lidköping är några av bidragsgivarna. Vi ser det som en av våra huvuduppgift att bryta den negativa utvecklingen av nyföretagandet.

Tillväxt Lidköping kommer satsa mer på att synliggöra denna för staden och entreprenörskapet så viktiga verksamhet ytterligare så håll utkik. Grattis säger vi till Lidköpings Nyföretagarcentrum som trots en nedgång nått högst placering i Skaraborg. Tillsammans är vi starkare!

Läs mer om Nyföretagarbarometern här

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet

Förbättringar av stadskärna på kort och lång sikt

Tisdagens stadsvandringar då vi satte stadskärnan under lupp följdes upp med ett möte på kvällen. Under mötet diskuterade vi sådant som kom fram under stadsvandringarna och listade och prioriterade åtgärder som vi anser kan förbättra stadskärnan på kort och lång sikt. De områden vi fokuserar på är platsen, tillgänglighet, trygghet, utbud och varumärke. Ca 35 personer deltog och man höll på tills långt in på kvällen. Glädjande att se det stora engagemanget bland deltagarna.

#Lidköping2021

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Årets Stadskärna

Stadsvandring inbjudan

Välkommen till en innehållsrik dag tisdag den 19 mars i arbetet på resan mot Årets Stadskärna! Vi börjar med en stadsvandring i fyra grupper och avslutar med ett stormöte på kvällen.

Stadsvandring

Under ledning av Marlene Hassel och Inger Alfredsson från Svenska Stadskärnor genomför vi stadsvandringar i olika grupper i syfte att bättre lära känna vår stadskärna och leta möjligheter till förbättringar. Vi fokuserar på de fem fokusområdena Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet.

 Samling: Stadt

  • 08.00-09.30 Handel och andra näringsidkare
  • 10.00-11.30 Kommunala tjänstemän och myndigheter
  • 13.30-15.00 Fastighetsägare
  • 15.30-17.00 Kommunala politiker

 

Stormöte om Årets Stadskärna

Under kvällen sätter vi extra fokus på de fem särskilt viktiga områden som är kritiska för vår framgång.

Plats: Stadt.

Från 17.30  Mingel, soppa med bröd serveras

  • 18.30  Inledning och presentation av processverktyget BID
  • 19.00 Inspirationsföreläsning – Så blir Lidköping Årets Stadskärna 2021
  • Inger Alfredsson och Marlene Hassel från Svenska Stadskärnor
  • 19.45 Workshop om fem fokusområden: Platsvarumärke, Utbud, Tillgänglighet, Platsen och Trygghet
  • 20.45 Summering och redovisning av workshopen
  • 21.30  Avslutning

Sista anmälningsdag 18 mars
Anmälan till Magnus Franzén, tel: 0510-770674, epost: magnus.franzen@tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Årets stadskärna berör alla

I onsdagens NLT 27 februari läser vi att Vänsterpartiet motionerar i kommunfullmäktige om en livaktig stadskärna. Motionen föreslår att kommunen skall arbeta fram en handelsplan för centrum och knyta samman handelsområden, hamnstaden och centrum och att styrande politiker skall upprätta ett nära stabilt samarbete med företag, kulturinstitutioner och organisationer.

Detta är för oss som arbetar med Tillväxt Lidköping och fått det spännande och utmanande uppdraget av Kommunstyrelsen att driva projektet Årets stadskärna glädjande läsning.

2017 gavs Tillväxt Lidköping det formella uppdraget att göra en förstudie kring Årets stadskärna av kommunstyrelsen.  Det formella arbetet påbörjades att nå Svenska Stadskärnors utmärkelse ”årets stadskärna” till år 2021 under 2018.

Tidigare i veckan har fastighetsägarna centralt och lokalt gemensamt avsatt 300 000:- i medel för att stödja arbetet som har som till syfte att grundligt och med en bred förankring skapa en affärsplan för stadskärnan därtill bidrar Svensk Handel Väst med 100 000:- till projektet. Organisationerna som arbetar aktivt med detta i en styrgrupp är Samhällsbyggnad Lidköpings Kommun, Destination Läckö Kinnekulle, Fastighetsägarna, krögarna, Lidköpings Handelsråd (handlarna) samt Kultur och Fritid. Vi har lagt ner ett stort arbete senaste året, ett 60-tal personer har utan ersättning deltagit i olika workshops och tre fokusgrupper med unga, barnfamiljer och bl.a. turister/besökare.

I nästa steg har vi engagerat utomstående expertis i etableringsfrågor som skall inventera vår stadskärna, mäta flöden och skapa en plan kring vilken typ av verksamhet som är bäst lämpad för innerstaden med hänsyn tagen till handelsindex, nuvarande etableringar och framtida handels- och levnadsmönster.

Istället för att tillsätta ytterligare en utredning eller handelsplan skulle vi vilja bjudas in och berätta för politiken och kommunfullmäktige om det arbete som läggs ner – vårt syfte är att Årets stadskärna skall vara ett projekt som karaktäriseras av total transparens och har en bred politisk förankring. Vänsterpartiet precis som alla andra partier har bjudits in att delta i de stadsvandringar som vi kommer arrangera den 19:e mars. Vi hoppas att ni tillsammans med övriga politiska partier avser att delta så att vi kan kroka arm i dessa utmanade men livsviktiga frågor för Lidköping och vår stads framtid.

Årets stadskärna genom
Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Fastighetsägarna bidrar till utveckling av Lidköpings stadskärna

Under tisdagen blev det klart att Fastighetsägarna GFR beviljade ansökan om 100.000 kronor till projektet Årets Stadskärna i Lidköping.

Fastighetsägarna i Skaraborg ligger bakom ansökan om projektmedel för att delfinansiera projektet Årets Stadskärna Lidköping 2021, som styrelsen igår klubbade igenom.

Tillväxt Lidköping är initiativtagare och även projektledare. Målsättningen med projektet är att stärka stadskärnans konkurrenskraft genom ett fördjupat samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handlare och övriga näringsidkare.

– Samarbetet fungerar idag bra men kan utvecklas ytterligare för att utgöra en viktig del mot en mer attraktiv stadskärna och en stadskärna som är anpassad efter framtidens behov kring förändrade handels- och konsumtionsmönster.

Fastighetsägarna i Skaraborg är engagerade i projektet och tycker det är viktigt att arbeta med utvecklingen av stadskärnan.

– För oss är det av stor betydelse att vi arbetar för att utveckla stadskärnan, då detta är avgörande för hela kommunens attraktionskraft. Genom att arbeta med frågan kan vi skapa attraktiva och trygga miljöer där människor vill vara och etablera sig, säger Alma Ohlin, Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna.

En attraktiv stadskärna är av stor betydelse för att skapa tillväxt och konkurrenskraft i en stad.

Se fler nyheter i Nyheter

Heldag med företagsbesök

Idag har Kommunledningen och Tillväxt haft en heldag med besök hos 6 företag och en organisation. Något av det viktigaste vi gör inom vår verksamhet det är under dessa möten som vi ökar förståelsen för näringslivets villkor och utmaningar.
Förutom besöken på bilderna nedan var även hos Silverknappen och träffade Tabita Hvorslev med en kundkrets långt utanför Lidköping. Vi hann också med en avstämning med Julia Hildorzon och Linnea Bång på Sport & Kultur för alla och diskutera genomförandekraft och glädjen över fler aktiviteter på Torget.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Info från Samhällsbyggnad

Vi på Samhällsbyggnad arbetar med flera frågor som har stor betydelse för företagare, både den som redan bedriver verksamhet i kommunen och den som vill etablera sig. Det man oftast tänker på när man vill etablera eller utöka sin verksamhet är kanske bygglov, men det kan finnas fler saker man som företagare behöver hantera.

Hur ska man då ha koll på alla delar som rör ens projekt? Det bästa om man är osäker är självklart att ta kontakt med oss. Att ge råd och guida är en viktig del i vårt uppdrag som vi gärna hjälper till med.

För att förbättra samordningen för dig som företagare startade vi i höstas ett arbete med arbetsnamnet ”En väg in”. Målet är att du som kund ska få en enklare process och att detta ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat.

Under 2018 skapade vi också en ny sida på hemsidan för ledig verksamhetsmark. Här ska man enkelt kunna skaffa sig en bild av vilken mark som finns tillgänglig och sådant som storlek och pris. Gå gärna in på länken och titta. Och får du idéer om hur det kan utvecklas så tar vi gärna emot dem.

https://lidkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e075248c2e784d4dbf34b9e5cfb00cd3

Se fler nyheter i Nyheter, Samhällsbyggnad