Högt resultat gällande företagsklimat

För sjunde gången presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultaten från undersökningen Öppen jämförelse gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Resultaten presenteras i ett så kallat Nöjd kund index (NKI) och denna gång rankas Lidköpings resultat som högt. Det sammanslagna indexet ligger denna gång på 74, vilket är en ökning jämfört med föregående undersökning då vi hade 72.

– Det är glädjande att se att vi går åt rätt håll och ambitionen är ju självklart att vi ska bli än bättre i denna mätning av kommunens myndighetsutövning. Vi tar till oss både det som är bra och mindre bra i vårt gemensamma förbättringsarbete säger Anna Sundbom, verkställande direktör på Tillväxt Lidköping och Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef i Lidköping.

Lidköping hamnar på plats 74 av de 173 kommuner som deltagit denna gång. Det är en förbättring med 26 placeringar jämfört med förra gången då vi hamnade på plats 100.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag.

Ett axplock av Lidköpings resultat

Området bygg har haft en positiv utveckling de senaste två åren. Som helhet finns bygg inom nivån för godkänt och närmar sig gränsen för hög nivå.

– Det är mycket positivt att speciellt variablerna bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet ökat stadigt de senaste tre åren. Det är vår ambition att fortsätta denna utveckling så att omdömena om 2020 blir ytterligare högre, säger Karl-Arne Hennersten, tillförordnad byggchef.

Inom området livsmedel har företagarna gett ett mycket gott betyg för enhetens arbete. Index har gått från 72 till 82 vilket är ett rejält hopp uppåt i tabellen och ligger således på graderingen mycket hög. Medel nationellt ligger på 78.

Området miljö har sjunkit. En förklaring till det låga resultatet kan vara att verksamheten haft en stor personalomsättning de senaste åren och tidvis har vi haft kompetensbrist inom specialområden och dessutom vakanser inom enheten.

För servering (alkoholtillstånd) syns en trend med stigande index. Speciellt området information, rättssäkerhet och effektivitet har förbättring skett sedan den senaste undersökningen.

– Vi har efter ett par år med sjunkande resultat arbetat mer strukturerat med information och tillgänglighet vilket vi ser ut att ha lyckats bra med. Resultatet är på väg upp inom samtliga kategorier i undersökningen och det känns förstås väldigt glädjande. Vi ser det som en indikation på att vi är på väg åt rätt håll, även om vi har ytterligare steg att gå, säger Linda Billing, enhetschef Tillståndsenheten och Annica Bringsved, samordnare Tillståndsenheten.

Fakta om undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Här på Sveriges kommuners och regioners hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

​Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår åtgärder för att stötta näringslivet

Igår hade kommunstyrelsens arbetsutskott ett extrainsatt sammanträde för att bland annat diskutera stödåtgärder till näringslivet till följd av Coronapandemin. Mötet har föregåtts av diskussioner med näringslivet. De åtgärder som föreslås görs framförallt utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu kommunstyrelsen att för egen del vidta åtgärder. De föreslås även uppmana berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin verksamhet vidta åtgärder.

De åtgärder som föreslås är:

 • Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningar. Betalningstiden utökas till 90 dagar.
 • Förlängd tid mellan påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Ärendet skickas till inkasso 15 dagar efter påminnelse två är utskickad vilket är en utökning med 15 dagar mot idag.
 • Ta bort parkeringsavgifter på våra 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser under en begränsad tid.
 • Ta bort avgifter för markupplåtelse för torghandel, uteserveringar och byggarbetsplatser under en begränsad tid.
 • Ta bort avgifter för att flytta ut handel under en begränsad tid.
 • Anpassning av hyresavtal och justerade avtalsvillkor för hyresgäster i kommunens och bolagens fastigheter för att möjliggöra lägre fasta kostnader.
 • Förkorta betalningstiden till kommunens leverantörer som idag är 30 dagar.
 • För att visa uppskattning för de insatser samtliga medarbetare i Lidköpings kommun gör under Coronapandemin får alla en påskpresent i form av ett presentkort värt 200 kr som ska utnyttjas i den lokala handeln. Det skall utnyttjas senast 31 maj 2020 för att på så sätt hjälpa den lokala handeln i närtid.
 • Tillsammans med näringslivet och andra aktörer planera och genomföra åtgärder för att stärka platsvarumärket Lidköping vid Vänern för att på så sätt öka omsättningen i de branscher som drabbats.
 • Kommunen avsätter 300 000 kr extra till Tillväxt Lidköping AB som ska gå till åtgärder som leder till ökad handel.

Flertalet av de föreslagna åtgärderna kommer att behandlas vid det extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet den 30 mars. Därefter är det i flera fall upp till nämnderna att fatta de slutliga besluten.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

500 000 i företagsstöd till den drabbade näringen

Under måndagen beviljade Sparbanksstiftelsen Lidköping stöd till den hårt drabbade näringen i Lidköping. Stödet ska ge nödvändig hjälp på kort sikt men ska också kunna nyttjas för att på längre sikt bygga upp ekonomin när krisen är över.

Tillväxt Lidköping har tilldelats stödet och kommer tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle, Lidköpings kommun och Näringen att planera för åtgärder som ska genomföras.

– Det här ger oss möjlighet att snabbt kunna sätta in den typ av stöd som våra företag bäst behöver just nu, säger Anna Sundbom, VD för Tillväxt Lidköping.

Exempel på sådana insatser är:

 • Anlitande av rådgivningsexperter inom ekonomi, juridik, psykologi med mera.
  (Juridisk rådgivning ges via frågor och svar som visas öppet. Ekonomi, psykologi, ledarskap och övrigt stöd kan ges enskilt. Hjälp till företagen att söka pengar från regeringsstöden).
 • Föredrag via digitala medier i aktuella ämnen kring den situation vi befinner oss i.
 • Anlitande av konsulthjälp för att stötta hur man får del av de olika stödpengar som beslutas om av regeringen.
 • Marknadsföring för att lyfta det lokala näringslivet i Lidköping.
 • Olika typer av aktiviteter.

Tillväxt Lidköping, Destination Läckö-Kinnekulle och kommunerna har arbetat gemensamt de senaste veckorna för att omvärldsorientera och stötta besöksnäringen på bästa sätt. Bland annat initierades ett möte med representanter från besöksnäringen, hotell, camping, restaurang, café, handel och kommunledningen. Mötets syfte var att få en samlad bild av besöksnäringens behov med utgångspunkt i rekommendationer från både Visita och Svenskt näringsliv och dialog kring prioritering av möjliga stödinsatser från kommunen. Efter mötet tillmötesgick bland annat önskemålet om att snabbt få öppna uteserveringarna för att kunna erbjuda kunder att hämta mat utan att behöva gå in, alternativt äta utomhus. Kommunstyrelsen i Lidköping ska under veckan behandla övriga möjliga stödinsatser för den utsatta besöksnäringen.

– Vi gör nu en enorm gemensam insats med våra näringslivsansvariga och kommunerna för att tillsammans göra vad vi kan för att stötta den hårt drabbade besöksnäringen säger Anna Ohlin Ek, Vd på Destination Läckö-Kinnekulle. Vi har under de senaste veckorna haft två prioriteringar:

 • Göra vad vi kan för att stötta näringen: Vi har bevakat vår omvärld för att skapa en bild av läget och behovet hos våra företag för att sedan möta upp det med olika insatser.
 • Kommunikation: Vi har snabbt styrt om vår kommunikation och anpassat den till rådande läge.
 • Fokus näringen: Vi har direkta kontakter med aktörer, skickar ut nyhetsbrev med samlad information.
 • Fokus besökarna på kort sikt:
  Vi styr om vår kommunikation till en närmarknad. Vi omvärldsbevakar och sprider näringens budskap lokal.t Vi har styrt om kommunikationen i våra sociala medie-kanaler till att handla om tips på besöksmål i naturen/utomhus samt att koppla ihop det med aktörernas erbjudanden om take away (fika och mat att ta med på utflykten) Vi kommunicerar de insatser som våra lokala företagare gör i våra digitala kanaler. På sociala medier uppmanar vi att stötta det lokala näringslivet (information om #hålllidköpinglevande och #hållgötenelevande).
 • Fokus besökarna på lång sikt: Vi anpassar budskapet inför framtiden efter viruset. Tillsammans med hotellen tar vi fram ett anpassat budskap där vi uppmanar potentiella besökare att planera och boka in semestrar och konferenser längre fram. Vi erbjuder fri om- och avbokning, detta för att både privatpersoner och besöksnäringen ska känna att det finns något att se fram emot i dessa tuffa tider. Vi lyfter de insatser som anläggningarna gjort såsom frukost på rummet samt utkörning av mat och fika. Tillsammans med kommunen och näringslivet jobbar vi vidare för att ta fram en långsiktig plan för Aktiviteter och Platsmarknadsföring som kan rullas ut efter att Coronaepidemin klingat av.

Andra lösningar som det också jobbas på:

 • Säkerställa tydlig uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • En aktivitet kallad Shoppingakuten som syftar till att samordna hemleverans av små och medelstora kollin i Lidköpings kommun.
 • Förslag om att starta upp en arbetspool i Lidköping där varslad personal från besöksnäringen kan komma i kontakt med andra typer av branscher till exempel livsmedelsindustrin med flera som istället har fått ett ökat tryck på grund av coronaepidemin.
 • Förmedla tips och råd hur om andra löser sina problem.
 • Skapa samverkan mellan olika aktörer.

– Det är oerhört viktigt att vi har en gemensam och långsiktig plan för att snabbt kunna få igång ekonomin igen, säger Anna Sundbom, VD Tillväxt Lidköping.

För mer information, kontakta:

Anna Sundbom, VD Tillväxt Lidköping, telefon 0510-77 03 05

Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB, telefon 0510-200 96

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Klartecken för att öppna uteservering fr o m idag

Efter beslut idag kan den som har serveringstillstånd för uteservering i Lidköping påbörja servering av alkoholdrycker med början kl. 14.00 idag.

Beslutet togs efter ett möte tidigare idag med kommunledningen, Destination Läckö-Kinnekulle, Tillväxt Lidköping samt representanter för hotell, restauranger, caféer och handel.

Detta sker med anledning av spridningen av viruset covid-19, vilket inneburit att många restauratörer fått en snabb nedgång av antalet besökande gäster. Beslutet sker för att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på era verksamheter.

Zlatko Kavalic på Krögarrådet är glad över att alla berörda parter arbetat så snabbt och smidigt för att öppna uteserveringarna redan idag.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Krögarråd bildas i Lidköping

Närmare ett 20-tal krögare samlades på tisdagen för att diskutera bildandet av ett krögarråd i Lidköping. Krögarrådet är tänkt att vara ett forum att träffas för att dryfta gemensamma frågor som kan vara till gagn för hela branschen. Krögarrådet ska också kunna ta initiativ till gemensamma satsningar och marknadsföring.

Initiativtagare till träffen var Tillväxt Lidköping:

-Restaurangerna blir alltfler och mer betydelsefulla för att Lidköping ska vara en trivsam och attraktiv stad, sa handelsutvecklare Magnus Franzén. Ett krögarråd kan spela en viktig roll och påverka utvecklingen av staden.

På mötet enades krögarna om att bilda ett krögarråd, och att alla som driver restaurang i Lidköpings kommun ska vara välkomna som medlemmar.

En styrgrupp valdes bestående av: Zlatko Kavalic, Stadt, Jan Frithz, Galejan, Pernilla Söderström, Kronocamping, Samuel Didier, Mellbygatans och Petter Nordgren, Sjöboden.

-Det ska vara enkelt och naturligt att vara medlem i krögarrådet, säger Zlatko Kavalic. Tanken är att vi ska göra saker tillsammans för att utveckla oss själva och krogstaden Lidköping samt lyfta de frågor som är viktiga för oss och våra gäster.

Vid mötet diskuterades även ett sedan flera år etablerat samarbete i form av Restaurangveckan som i år arrangeras 17 – 21 februari.

För mer information om Krögarrådet, kontakta:

-Zlatko Kavalic, Stadt, 0709 99 81 55, zlatko@barehogruppen.se

-Magnus Franzén, Tillväxt Lidköping, 0768-93 97 93, magnus.franzen@tillvaxtlidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Det här lägger vi pengarna på i Lidköping

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Lidköping stadskärna följer trenden i landet och visar positiva siffror för 2018. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Detaljhandeln, som består av sällanköpsvaror och dagligvaror, har länge varit motorn i svenska stadskärnor. Under de senaste åren har detaljhandeln tappat i omsättning och har inte längre den givna dragningskraften i stadskärnan. Främst är det sällanköpsvaruhandeln som tappar och här ingår beklädnadshandeln. Beklädnadshandeln är den bransch som har det tuffast i konkurrensen från e-handel, upplevelsekonsumtion och ett konsumentbeteende med ökat fokus kring hållbarhet.

Lidköping stadskärna visar på en positiv utveckling under 2018 med en ökning av omsättningen med 2,5 procent. Försäljningen av dagligvaror ökar med 6,9 procent, restaurangbranschen med 6,2 procent och hem och fritid med 4,1 procent.

– När vi ser att våra stadskärnor förändras, i takt med att människor konsumtionsbeteende ändras, krävs en god samverkan mellan stadskärnans aktörer. I Lidköping har arbetet med Årets Stadskärna 2021, satt stadskärnan på kartan för både privata och offentliga aktörer såsom, kommunens politiker, handlare och fastighetsägare. Ett viktigt arbete som fortsätter framöver, säger Alma Ohlin, näringspolitiskt ansvarig i Skaraborg.

-Det är roligt att se att stadskärnan i Lidköping utvecklas positivt, kommenterar handels och platsutvecklare Magnus Franzén på Tillväxt Lidköping. Det ger oss energi till fortsatta satsningar!

Trenden i landet är också att restaurang- och hotellnäringen lockar till sig fler besökare till landets stadskärnor vilket syns på den positiva omsättningsutvecklingen inom dessa branscher. Allt fler vill äta ute samtidigt som en stark ekonomi har gett lite mer utrymme i många plånböcker. Hotellbranschen i sin tur gynnas av den ökade besöksnäringen landet.

Inom dessa områden följer Lidköping den allmänna trenden och ökar sin omsättning inom restaurangnäringen med 6,2 procent. Hotellnäringen däremot minskar med 7,6 procent.

En annan sektor som fortsätter att växa i landets stadskärnor, om än inte i samma höga takt som tidigare, är kommersiell service. Den innefattar allt från frisörer, kemtvättar och skräddare till gym och lasergame och bidrar också till levande stadskärnor.

I Lidköping minskade dock omsättningen inom kommersiell service med 0,5 procent.

Omsättningsutveckling 2017-2018

Lidköping Alla stadskärnor
Total detaljhandel 2,5 % -0,6 %
Dagligvaror 6,9 % 2,6 %
Sällanköpsvaror 0,7 % -1,9 %
Beklädnad -6,0 % -2,9 %
Hem & fritid 4,1 % -1,4 %
Restaurang 6,2 % 1,3 %
Hotell -7,6 % 3,9 %
Kommersiell service -0,5 % 2,2 %

Hur kan stadskärnans aktörer tänka kring utveckling av stadskärnan?

 • Kommuner behöver bli bättre på att våga släppa in näringslivsaktörer i stadsrummet och öppna upp för ännu närmare samverkan. Först då kan vi utveckla levande stadskärnor med en mix av besöksanledningar och olika verksamheter som stärker varandra.
 • Fastighetsägare behöver tänka nytt kring yta och hyresgästsammansättning. En stor yta för en större hyresgäst kanske kan delas i flera och på så vis förädlas både utbud och total hyresintäkt. En smart mix av hyresgäster kan attrahera både kunder och andra hyresgäster.
 • Handlare behöver återuppfinna anledningen för folk att besöka den fysiska butiken.

Om Cityindex

Under 2019 inledde Fastighetsägarna och HUI Research ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges stadskärnor, vilket gör den helt unik. Cityindex omfattar omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restaurangnäring, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). Inom ramen för cityindex har en generisk modell utformats som avgör stadskärnans avgränsning, vilket möjliggör jämförbarhet mellan olika städer.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Ny VD på Tillväxt Lidköping

Pressmeddelande

Anna Sundbom – ny vd för Tillväxt Lidköping AB

Anna Sundbom efterträder Maria Källsson i rollen som vd för det av näringslivet och kommunen samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB.

– Vi gläds åt en topprekrytering säger Thomas Viksberg, styrelseordförande i Tillväxt Lidköping och konstaterar att Anna har den gedigna erfarenhet från såväl strategiskt som operativt arbete med näringslivsfrågor som bolaget behöver.

Anna kommer närmast från Skara kommun där hon arbetat i snart åtta år som näringslivschef. Till Skara återvände hon efter att under några år varit områdesansvarig för kompetensförsörjning inom industrin vid IDC West. Den tidigare rollen i Skara kommun var som projektledare/centrumutvecklare med uppdrag kring bland annat besöksnäring.

”När jag såg att tjänsten som VD för Tillväxt Lidköping var ute tvekade jag inte att söka, säger Anna Sundbom. Jag är uppvuxen i Lidköping och har alltid känt en dragning tillbaka till min fina gamla hemstad.”

 

Utmanande uppdrag

Det är ett utmanande uppdrag som väntar; att vända på den negativa trenden i upplevelsen av företagsklimatet. Det innebär i mångt och mycket om att skapa samsyn, delad förståelse och samordnade åtgärder kring det som är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för ett näringsliv i utveckling.

Ett av de första konkreta uppdragen på den tillträdande vd:ns bord är att tillsammans och genom bred delaktighet med näringslivet och kommunen arbeta fram en gemensam näringslivsstrategi.

”Att vända den negativa trenden kommer att bli en tuff utmaning men jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att lyckas med detta, säger Anna. Jag känner att viljan finns både i kommunen och i näringslivet. Jag har i mitt nuvarande jobb arbetat fram metoder och verktyg för denna typ av förbättringsarbete och jag ser fram emot att få möta Lidköpings företagare, politiker och tjänstemän i denna, vår gemensamma resa mot en bredare samsyn och ett bättre företagsklimat”

 

Anna tillträder tjänsten senast i januari 2020

Kontakt:

Thomas Viksberg tel:070-874 53 33

Anna Sundbom tel: 070-341 91 11

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Air Service Göteborg AB etablerar sig på Lidköping Hovby Flygplats

Ytterligare ett företag etablerar verksamhet på Hovby. Det är Air Service Göteborg AB som
öppnar en ny verkstadsdepå för service och teknisk bokföring av flygmaskiner i Lidköping.
Air Service Göteborg AB har idag sin verksamhet på Säve flygplats och är ett dotterbolag till
Svensk Pilotutbildning, och som nu utökar verksamheten med etableringen på Hovby. På sikt
planerar man även återvinning av uttjänta flygmaskiner.

– ”Vi har den senaste tiden märkt ett ökat intresse från flera företag att etablera sin
verksamhet på Hovby, och detta är det tredje kontraktet på kort tid som vi skriver”,
säger Anders Djup, VD för Lidköping Hovby Flygplats AB. ”Vi kommer i sommar att
renovera banan då vi räknar med ökad trafik, och är inte främmande för att bygga
ytterligare verksamhetslokaler om rätt hyresgäst dyker upp.” fortsätter han.

I kommunens förslag till översiktsplan pekas just området mellan flygplatsen och den nya
sträckningen av 44:an, ut som framtida verksamhetsområde för etablering av industri och
logistikföretag. Banan, som har den största kapaciteten i Västra Götaland efter Landvetter,
kan ta emot riktigt stora flygmaskiner och företag inom flygindustrin är därför särskilt
intressant.

Frågor kring detta pressmeddelande kan ställas till:
Anders Djup, VD Lidköping Hovby Flygplats AB, 0705 77 12 04, anders.djup@lidkoping.se
Titta gärna på www.lidkopingairport.com för mer information om flygplatsen

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Nyheter, Pressmeddelande

Flexenclosure AB etablerar sig på Hovby flygplats

”-En riktigt stor och glad julklapp för Lidköping ”, säger Anders Djup, VD för både Flygplatsbolaget och Näringslivsfastigheter.”

Detta är den största näringslivsetableringen i Lidköping sedan Asko beslöt flytta verksamheten till Lidköping för några år sedan. Det kommer betyda mycket för både kommunen, flygplatsbolaget och inte minst alla underleverantörer, då detta är en tillverkningsindustri som ligger först i näringskedjan och skapar mycket jobb i nästa led.

Flygplatsbolagets stora hangar har mer eller mindre stått tom de senaste åren, med bara korta uthyrningar till vinterförvaring m.m. Nu kommer den snabbt rustas upp och anpassas till den nya verksamheten, och bland annat förses med ny port. De enorma portarna mot startbanan kommer inte användas och flygverksamheten kommer inte påverkas av etableringen.

”Tvärtom hoppas vi i januari kunna återkomma med fler positiva nyheter kring flygplatsen och då kring själva flygverksamheten” fortsätter Anders Djup. ”inte heller Power Big Meet, som vi hoppas få hysa nästa år, eller annan verksamhet och events m.m. som förekommer i dag, kommer påverkas. Dessutom kan man se detta som första embryot till ett nytt industriområde kopplat till flygplatsen.  I kommunens nya Översiktsplan är området mellan vägkorridoren för nya 44:an och flygplatsen utpekat som ett nytt verksamhetsområde, och jag är övertygad om att vi i framtiden kommer se fler etableringar i området. Inte minst logistikföretag som vill vara nära flygplatsen”.

 

Frågor kring detta pressmeddelande kan ställas direkt till undertecknade vid pressmöte onsdagen 20/12 kl. 15.30 på Näringslivsfastigheters kontor på plan 3 i Sockerbruket, Lidköping. Alternativt på telefon enl. nedan.

 

David King, CEO Flexenclosure AB, tel. 0510 427 000

Anders Djup, VD Lidköping Hovby Flygplats AB, 0705 77 12 04

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande