I Lidköpings kommun finns idag mer än 600 företag som erbjuder tjänster eller varor till konsument via butik eller webshop.

Handel har flera effekter på Lidköping t.ex. skapar den instegsjobb för unga människor, ett stort utbud av butiker och tjänster ökar Lidköpings attraktivitet som besöksmål och är en anledning till att människor vill besöka och konsumera i Lidköping, en attraktiv handel ökar dragningskraften för Lidköping som bostadsort vilket bidrar till att attrahera nya invånare samt utgör en levande del av Lidköpings identitet.

Ett led är att rekrytera en handelsutvecklare som organisatoriskt hamnar under Tillväxt Lidköping AB. Denna person kommer att få till uppgift att bl.a. jobba med all handel i Lidköpings kommun. Information om tjänsten finns på vår hemsida http://www.tillvaxtlidkoping.se/handelsutvecklare/

I arbetet med att ta fram en strategi för handel ingår olika möten, träffar, studiebesök och ”benchmarking” av kommuner med liknande förutsättningar.
Uppgiften är att ta fram en vision, mätbara mål och strategier, analysera målgrupper, konkurrenter och omgivning samt ta fram de viktigaste framgångsfaktorerna.

Tillsammans skall vi därefter presentera arbete för politiken med syfte att de beslutar om en strategi för handel i Lidköping. Arbetet skall vara klart senast i augusti.

Vårt uppstartsmöte är den 25 april för alla som vill vara delaktiga i framtagandet av en strategi för handel!

Nyföretagandet minskar i Sverige enligt den senaste statistiken, detta är något som vi måste försöka att ändra på. En av de viktigare faktorerna för tillväxt är att det startas nya företag som generar nya arbetstillfällen och skattekraft till kommunen.
Tillsammans med Nyföretagarcentrum kommer vi att försöka hitta former för utökat samarbete t.ex. gemensamma informationsträffar, medverkan i befintliga affärsmöten och mentorer till nya företag. Kanske du är en erfaren företagare/entreprenör som kan tänka dig att avsätta några timmar som mentor åt en någon utav dessa nyföretagare.

Tillsammans skall vi göra Lidköping till en av de bästa kommunerna att starta, etablera, driva eller utveckla sitt företag – var med och driv på utvecklingen!

Peter M Larsson

 

marknadsbilder-18