Ytterligare insatser behövs för att förbättra näringslivsklimatet

Lidköpings kommun vill ha ett gott näringslivsklimat. När vi nu ser resultatet av Svenskt Näringslivs årliga undersökning kan vi konstatera att vi inte lyckats vända upplevelsen av hur det är att driva företag i kommunen. Det trots att frågan varit prioriterad under lång tid.

Många faktorer påverkar resultatet men en sak är säker; vi kommer än tydligare prioritera frågan i alla led inom kommunen. Vi kommer också att bjuda in till mer av samarbete med näringslivet, med utgångspunkt i våra olika roller och uppdrag. Det är en viktig grund för fortsättningen då undersökningen tydliggör att information till och dialog med representanter från företagen är ett viktigt utvecklingsområde.

Vi kommer också att prioritera upphandlingsfrågor då resultatet pekar på det som ett högt värderat utvecklingsområde. Vi planerar för utbildningsinsatser som ska medverka till att stärka näringslivets förtroende för arbetet.

Förändring tar tid och kräver ett engagerat och tålmodigt arbete. Vi har goda förutsättningar att lyckas när kommunen och näringslivet samlar sig kring en gemensam agenda och ser till att skapa de förbättringar vi gemensamt vill se.

Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör
Anna Sundbom, vd Tillväxt Lidköping

Om undersökningen

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Undersökningen är framförallt en attitydundersökning men omfattar även ett statistiskt underlag kring faktorer som anses viktiga för förutsättningar att driva företag på platsen.

Mer information om Lidköpings resultat och om undersökningen hittar du på  https://www.foretagsklimat.se/

Se fler nyheter i Nyheter

Högt resultat gällande företagsklimat

För sjunde gången presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultaten från undersökningen Öppen jämförelse gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Resultaten presenteras i ett så kallat Nöjd kund index (NKI) och denna gång rankas Lidköpings resultat som högt. Det sammanslagna indexet ligger denna gång på 74, vilket är en ökning jämfört med föregående undersökning då vi hade 72.

– Det är glädjande att se att vi går åt rätt håll och ambitionen är ju självklart att vi ska bli än bättre i denna mätning av kommunens myndighetsutövning. Vi tar till oss både det som är bra och mindre bra i vårt gemensamma förbättringsarbete säger Anna Sundbom, verkställande direktör på Tillväxt Lidköping och Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef i Lidköping.

Lidköping hamnar på plats 74 av de 173 kommuner som deltagit denna gång. Det är en förbättring med 26 placeringar jämfört med förra gången då vi hamnade på plats 100.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag.

Ett axplock av Lidköpings resultat

Området bygg har haft en positiv utveckling de senaste två åren. Som helhet finns bygg inom nivån för godkänt och närmar sig gränsen för hög nivå.

– Det är mycket positivt att speciellt variablerna bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet ökat stadigt de senaste tre åren. Det är vår ambition att fortsätta denna utveckling så att omdömena om 2020 blir ytterligare högre, säger Karl-Arne Hennersten, tillförordnad byggchef.

Inom området livsmedel har företagarna gett ett mycket gott betyg för enhetens arbete. Index har gått från 72 till 82 vilket är ett rejält hopp uppåt i tabellen och ligger således på graderingen mycket hög. Medel nationellt ligger på 78.

Området miljö har sjunkit. En förklaring till det låga resultatet kan vara att verksamheten haft en stor personalomsättning de senaste åren och tidvis har vi haft kompetensbrist inom specialområden och dessutom vakanser inom enheten.

För servering (alkoholtillstånd) syns en trend med stigande index. Speciellt området information, rättssäkerhet och effektivitet har förbättring skett sedan den senaste undersökningen.

– Vi har efter ett par år med sjunkande resultat arbetat mer strukturerat med information och tillgänglighet vilket vi ser ut att ha lyckats bra med. Resultatet är på väg upp inom samtliga kategorier i undersökningen och det känns förstås väldigt glädjande. Vi ser det som en indikation på att vi är på väg åt rätt håll, även om vi har ytterligare steg att gå, säger Linda Billing, enhetschef Tillståndsenheten och Annica Bringsved, samordnare Tillståndsenheten.

Fakta om undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Här på Sveriges kommuners och regioners hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Svenskt näringslivs enkät har skickats ut

Hur upplever du att det är att vara företagare i Lidköpings Kommun? Den 2:e januari skickades enkäten om det lokala företagsklimatet ut. Om du har fått enkäten, gör din röst hörd och svara!

Ett arbete är påbörjat som syftar till att skapa en tydlig arbetsprocess och ett tydligt tillvägagångssätt som förenklar för ärenden kopplat till tillväxt och etablering. Detta för att öka kundnöjdheten hos såväl medborgare som företag. Företagsbesöken kommer ha dialogen i fokus och teman vid övriga träffar skall så långt som möjligt spegla näringslivets behov.

Vi kommer utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv i syfte att verka för en god framtida kompetensförsörjning. I arbetet med Årets stadskärna planeras, i samverkan med berörda aktörer, aktiviteter och gestaltningsinsatser som syftar till att staden skall kännas än mer attraktiv. Tillgänglighet, lyhördhet och effektivitet skall vara ledord i vårt arbete.

Anna Sundbom, vd Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Kommentar avseende Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2019

Vi konstaterar att Lidköping under flera år haft en negativ trend i Svenskt Näringslivs näringslivsranking.

Vi tar tacksamt emot feedbacken i enkäten och ser det som en tydlig signal att det är viktigt att agera. Vi inser att det över tid inträffat händelser som inte gynnat vårt näringsliv. Vi är ödmjuka inför den uppgift vi har framför oss – att vända denna negativa trend.

I detta kommande arbete måste vi jobba tätt tillsammans inom Näringslivet och gemensamt med kommunen. Näringslivet behöver samla sig för att påbörja en tydligare dialog kring vad företagen vill och behöver, och vad företagen kan bidra med. Målsättningen med detta arbete är att tillsammans med kommunen utveckla en gemensam Näringslivsstrategi. Ett upplägg kring detta kommer att presenteras på höstens rådslag, den 12 november.

Vi känner ett stort behov av att förtydliga Tillväxt Lidköpings uppdrag och mandat kring ansvaret för näringslivsfrågorna. Vi räknar med att kunna göra detta i samband med att den nya rollen som Näringslivsstrateg utformas hos kommunen. Ett resultat av detta är att vi kommer att se över den operativa organisationen inom Tillväxt Lidköping, där vi bl a har för ambition att göra fler företagsbesök med ett annat upplägg än idag. Vi är även snart i mål med rekryteringen av ny VD för Tillväxt Lidköping.

Sammantaget hoppas vi att dessa åtgärder skall bidra till att öka dialogen mellan kommunens tjänstemän och näringslivet och att vi kan få till ett näringslivsklimat som vi är stolta över.

 

 

Carl-Fredrik Svederberg

Ordförande Bolagsrådet

Thomas Viksberg

Ordförande Tillväxt Lidköping


Bolagsrådet i Lidköping är en förening som har till uppgift att skapa tillväxt i Lidköpings näringsliv. Medlemmar i Bolagsrådet består av lokala företag, föreningar, sammanslutningar och enskilda personer. Bolagsrådet är näringslivets koppling in i Tillväxt Lidköping. Tillväxt Lidköping är ett samägt aktiebolag mellan Lidköpings kommun och näringslivet. Tillväxt Lidköping arbetar för att utveckla näringslivet och att marknadsföra Lidköping som etableringsort

 

Thomas Viksberg, Vd Convinto (ordf)

Thomas Viksberg, Vd Convinto (ordf)

E-post: thomas.viksberg@convinto.se
Tel: 0708-745333

Carl-Fredrik Svederberg, Läckö Kungsgård (ordf Bolagsrådet)

Carl-Fredrik Svederberg, Läckö Kungsgård (ordf Bolagsrådet)

E-post: carlfredrik@lackokungsgard.se
Tel: 070-343 18 19

Se fler nyheter i Nyheter

Tillväxt Lidköping och kommunen satsar för att lyfta företagsklimatet

Plats 212, det är Lidköpings resultat i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet bland landets 290 kommuner. Det innebär en försämring jämfört förra året, med 35 placeringar.

 

Ett gott företagsklimat är en angelägenhet och ett ansvar för näringslivet och kommunen, tillsammans. Det är också med den utgångspunkten förbättringsarbetet ska bedrivas för att nå det gemensamma målet om ett väsentligt förbättrat företagsklimat.

– Från kommunens sida fastställde vi under försommaren målet om vi ska bli topp 10 i Västra Götaland till år 2023 när det gäller företagsklimat vilket förpliktar. Vi behöver sätta ytterligare fokus på näringslivets villkor och driva ett än mer aktivt förbättringsarbete. Ett led i den strävan är att vi inrättar vi en tjänst som näringslivsstrateg, meddelar kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S).

Funktionen ska ha ett särskilt ansvar att driva näringslivsaspekten i kommunens utveckling. Rollen blir en självklar samarbetspart för Tillväxt Lidköping och de övriga näringslivsorganisationer som är representerade i kommunen.

Större fokus på att möjliggöra etableringar

Tillväxt Lidköping ser behov av en etableringsstrategi vilken ska ge insikter och kunskap om vilka branscher som det finns ett särskilt stort behov av och därmed goda förutsättningar för. Strategin ger vägledning för såväl företag som vill flytta till kommunen som för befintliga företag och för de som vill starta företag. Att ta fram underlaget blir ett av de första uppdragen för den vd som rekryteras som Maria Källssons efterträdare.

Den nya chefen för Samhällsbyggnad, Urban Olsson, kommer att ha ett betydligt starkare fokus på den strategiska delen av plan- och byggprocessen. Det görs möjligt genom att renodla kommunens interna organisation. Ett uppdrag för den nya chefen blir att göra verkstad av förstudien ”En väg in”. Det vill säga det förbättringsarbete som handlar om att effektivisera, stärka samordning och bemötande från det en intressent meddelar intresse för att bygga till dess lokalen är redo att tas i bruk.

Kraftsamling kring Stadskärnans och företagens utveckling

I Lidköping har vi goda förutsättningar. Det visar det faktum att många företag går bra och har en stark tillväxt. Den kommunala servicen är i de flesta fall god och står sig väl i jämförelser av landets kommuner. Lidköpingsbon är också en av kommunsveriges allra stoltaste invånare över att leva och bo just här.

– Vi har det bra i Lidköping vilket vi naturligtvis ska vara och stolta och glada över. Samtidigt kanske det kan göra oss lite för nöjda, resonerar Thomas Viksberg som är ordförande i Tillväxt Lidköping. Den press som många företag och kommuner har på sig och som krävt en mer utvecklad samverkan har inte funnits här på samma sätt. Det gemensamma drivet behöver bli mer närvarande varje dag, året om, inte bara vid särskilda händelser.

Vi kan skapa de bästa förutsättningarna för framtiden, säger Thomas Viksberg.

Att Lidköping når framgång när krafterna samlas finns det flera exempel på. Ett av dem är arvet efter Rörstrand. Idag finns fler arbetstillfällen i Rörstrandsområdet än vad det gjorde när porslinstillverkningen var i full gång. Tillväxt Lidköping har tagit ett initiativ till och samlat representanter från näringslivet och kommunen i ett öppet brev mot eventuella sjukhuset i Lidköping. Under hösten kommer Tillväxt förtäta dialogen med Bolagsrådet, LRF, Företagarna och övriga näringslivsorganisationer för att gemensamt identifiera hur vi bättre identifierar näringslivets utmaningar och gemensamt och systematiskt kan arbeta med de frågor som företagen själva uppfattar som de viktigaste för att skapa tillväxt. Det är genom en tät dialog med näringslivet och kommunen där målbilden är gemensam och förankrad.
Vi kan skapa de bästa förutsättningarna för framtiden, säger Thomas Viksberg.

 

Se rapporten i sin helhet

Se fler nyheter i Nyheter

Tillsammans är vi starkare!

I måndags morse gästades Tillväxt av Svenskt Näringsliv, en riksomspännande organisation med 60 000 medlemsföretag och i Sverige är 1,6 miljoner människor anställda i något av dessa företag. Organisationen har ett tydligt syfte – ”vi arbetar för bättre villkor för Sveriges företag”.

Anledningen till inbjudan var den årliga undersökning som ger landets alla kommuner en bild av företagsklimatet i förhållande till Sveriges andra kommuner. Till vårt frukostmöte kom många, trots att mötestiden var 07:30 en måndagmorgon, ett 70-tal personer från både kommunen och näringslivet. Den här frågan är angelägen och det finns ett engagemang.

I samband med mötet presenterades det betyg Lidköpings företagare själva satt på klimatet i kommunen. 3,0 löd betyget på en 6-gradig skala. Samma siffra 2018 var 3,39, samma som riksgenomsnittet. I år hamnar riksgenomsnittet på strax över 3,4. Det vill säga även om vi inte vet vår ranking, vet vi att vi presterat under riksgenomsnittet och vi vet att vi med denna siffra är sämst i Skaraborg.

Svenskt näringsliv kommer med ett antal rekommendationer till oss för hur vi skall stärka och i vissa fall återuppbygga förtroendet för varandra inom kommun och näringsliv. Dessa är;
Tydligt ledarskap
Lyssna! –dialog med företagen
Sätt upp mål –vart ska vi?
Utforma strategier –involvera företagen
Långsiktig handlingskraft

Det är precis dessa 5 punkter som kommer att vara färdriktningen för det fortsatta arbetet i Tillväxt. Redan i detta nyhetsbrev kommer tillfälle ges att lära känna Bolagsrådets nya styrelseordförande Carl-Fredrik Svederberg lite närmare och Tillväxts ordförande och styrelse samt kommunens beslutsfattare har uttryckt en tydlig vilja att tydliggöra sin plan för framtiden och utarbeta en gemensam strategi och tydliga gemensamma mål.

Det finns bara ett sätt att komma tillrätta med de utmaningar som finns och det är den grundidé som ligger bakom Tillväxt. Tillsammans är vi starkare!Tillsammans som företagare och tillsammans med kommunen oavsett om det är snabbare hantering av bygglovshantering, förutsättningar för ett stort handelsutbud eller att bevara vårt sjukhus.

Den 24:e september kommer den slutgiltiga domen Lidköpings placering på listan över kommener och företagskimatet så håll utkik i Tillväxts flöden.

Maria Källsson
VD Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Stort intresse för företagsklimatet

 

God måndag morgon, med ett fullsatt frukostmöte.

Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv Västra Götaland presenterar resultatet av sin undersökning av företagsklimat i Sveriges 290 kommuner.

Lidköping får betyg 3,0 på 6-gradig skala 2019. 3,39 var det sammanfattande omdömet från 2018. Lidköping får därmed sämst betyg i Skaraborg. 24 september släpps rankingen och vilken placering Lidköping får av de 290 (plats 177 2018).

Läs mer om undersökningen här

 

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade

Vi besöker Thelin Data och Broholmskolan

Tillväxt Lidköping och beslutsfattare inom kommunen fortsätter vår turné med företagsbesök. Idag har vi träffat Thelin Data ett familjeföretag i andra generationen och den ekonomiska föreningen Broholmskolan.  Vi diskuterade våra gemensamma utmaningar för att växa – kommunen och näringslivet i samverkan.

 

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Företagsbesöken fortsätter

Under förmiddagen har kommunledningen och Tillväxt varit på företagsbesök. Först besökte vi Provektor där platschef Magnus Holm berättade om företaget som arbetar med elinstallation och automation gentemot framförallt industri och bygg. Magnus berättade även om sitt engagemang i Leklandet som nu börjar byggas på Rörstrandsområdet.

Nästa besök gjordes på ViaCon som levererar produkter till väg- och anläggningsbranschen. Företaget har sitt huvudkontor i Lidköping, men har dotterbolag i 18 länder runt om i Europa. Mest känt är företaget kanske för sina rörbroar i korrugerade material.

 

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter